Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I t LEERREDE over

de fteunzels van het gezag der waarheid, en de breidels tegen losheid en hoogmoed. Men keurt dezejven geheel af, als zeer kwalyk op. geftelt, duister en verwardt, geheel afwykende van den egten eenvouwigen Godsdienst Van Jezus, en een willekeurig en ondragelyk dwangjuk, dat niet ras en yverig genoeg kan afgeworpen worden.

Inzonderheid heeft men 't ook geladen op den Heidelbergfchen Catechismus. Dat onwaardeerbaar fi'ük , dat op hoog gezag nu meer dan twee eeuwen in onze Kerk als de regelmaat des Geloofs gepredikt en verklaart word, noemt men geheel zonder orde faamgeflanst, ten uiterften onvolledig , donker, en gantsch ongefchikt tot cene klaare en regt Christelyke bevatting en voorftelling der waarheid , ja vol gebreken en mistellingen

en hoe veele fchimpfcheuten worden afgegeven op dit werkje, en deszelfs openlyke en herhaalde verklaring op de Nederlandfche leerftoelen!

Zoodanig eene denkwyze, openlyk by monde en gefchrifte, niet zelden met vry wat vernuft, en fchyn van rede voorgedragen , geeft veele eenvouwige en brave leden onzer Hervormde Kerk gelegenheid tot twyfeling, en

ver3

Sluiten