Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 T I M. I. 13» 35

geen haat of bitterheid tegen de perfoonen en gevoelens van anderen, geen yver zonder verftand, maar liefde tot de waarheid, eerbied voor de H. Schrift en haare uitfpraken , bedaarde overweging wat zy leert , hartlyke zugt om onzen broeders toch den regten levensweg aan te wyzen, moet hen allen bezielen, allen beftieren , allen vereenigen. Anders, door menfehelyke driften en vooringenomenheid vervoert, ziet men de H. S. voorby, of aanfchouvvt haare verklaringen in een bedriegelyk licht ; meenende, haar te raadplegen, doet men 't alleen zig zeiven, en de geloofsregel word menfchelyk, ftyf, verward , en gantsch ftrydig met de leer en den geest

des Euangeliums. 3) Eindelyk dat werk

moet oordeelkundig en verftandig verrigt worden. Hier worden geoefende zinnen, grondige kundigheden, een verlicht en fchrander oordeel, een fyne fmaak, in de Opzieners vereischt. Hier moet het fpeelziek vernuft, de vrugtbare verbeelding , voor het gezond verftand wyken; wysheid en wetenfehap hoofd en pen beftieren, en al wat oppervlakkig, beuzelagtig, kragteloos, kwalyk begrepen, zou zyn, uit het voorbeeld der gezonde woorden weeren ! alles moet mannelyk, bondig, zenuwryk, en onwederlegbaar overtuigend wezen!

C 2 2. Zoo

Sluiten