Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8 I. LEERREDE over

daar onder leert en verkeert, den geloofsregel te volgen! voor het overige, hy, die

anders komt te denken, heeft immers volgens die inrigting alle vryheid , dat Kerkgenootfchap te verlaten, en zig by een ander te voegen , wiens leer en geloofsregel hem beter voldoen ; men laat hem met alle befcheidenheid vertrekken: de kerkelyke tugt word alleen geoefent omtrent die oneerlyke en geveinsde perfooncn , die offchoon zy den regel en de grondftellingen hunner Kerke aanvallen, egter laag genoeg zyn om niet uit eene gezinte te vrMm gaan, die zy egter beftrydcn en zoeken om te keeren! En, wat is dan nog

die kerkelyke tugt? niets anders dan eene verklaring , dat zulk een Leeraar of Litmaat niet langer "als een lid der Kerke word aangemerkt, vermits hy zig als zoodanig weigert te gedragen , en hier omtrent vermaand zynde egter hardnekkig is gebleven; en dan, eene ontzegging van de uitwendige tekenen der kerkelyke ge, mcenfchap ! ,— voor 't overige, men laat hem alle menfchelyke regten , ook alle burgerlyke, die de vastgeflelde regeerings vorm toelaten; men vervolgt hem niet, men ontneemt hem

zyn bcftaan en goederen niet men bid

voor hem, en neemt hem met blydfchap weder aan, als hy berouw heeft, en te rug keert. — Dit is immers de gewoone handelwyze der

Ker-

Sluiten