Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 t I m. I. 13.' 4ï

yap de leerflukken des Christendoms geven, in de afkeuring der dwalingen van hen, die puiten ons zyn! Hier zyn de Leeraars verbonden , ze nimmer te veragten , nimmer verdagt te maken, nooit tegen derzelver leerftellingen aan te prediken , noch ze te verdraayen en te verdonkeren: maar ze in hun Godsdienflig onderwys {leeds te volgen, er van gebruik te maken, er hunne gemeentens op te wyzen, en volgens dczelven hunne onderrigtingen te beftieren, en uit te breiden; mits, het woord van God fleeds ten eindelyken grondflag nemende, en de overeenkomt der formulieren daar mede bewyzendc, om hunne hoorderen zoo tetoonen, waar uit die eenig-

lyk hun gezag hebben: En, wat de Le-

denmaten betreft, hier zyn zy verpligt, zig insgelyks te onthouden van alle veragting en vervalfching der geloofsregels, en die in 't tegendeel by voortduuring als hun geloof, hunne belydenis aan te merken , te erkennen, en vast te houden, zonder zulke gevoelens voor te liaan en te verfpreiden, daar mede ftrydig

zyn, die er in veroordeelt worden. ■

Ziet daar eenvouwig, wat wy van het verbindend gezag van een formulier denken!

En dat gezag, dat wy het toeftaan, heeft het niet van zig zelve, dat verklaren wy zeer bereidwillig en van harten! maar alleen, om da£ C 5 he(

Sluiten