Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 I. LEERREDE over

of met andere woorden , wat anders ,' als volgens de Schrift, den geloofsregel op te maken , en te doen gebruikt worden ? — de woorden zeiven by te brengen, kan hier immers niet baten; de partyen doen dit ook, voor hunne dwalingen en wangevoelens ! hier mede zou men dan in 't onzekere blyven, wat derzeïver waare zin en inhoud was! neen! men moet ze dan, uit haar zelve, uitleggen, en

hunne meening en leer bepalen! Men

zegge hier niet, „ dit is onnodig ! fpreekt de j, H. S. zelve niet klaar genoeg? kan men, 3, door enkele opgave en famenvoeging haa3, rer woorden de menfchen niet genoeg verlichten, en haar zin en meening doen op-

33 merken ?" ik antwoorde, ja ! de Schrift

fpreekt zeer klaar omtrent den weg des heils en de gewigtigfte geloofs ftukken! maar is 't niet waar, dat men haare duidelykfte en ontegenfprekelykfte getuigenisfen zelf, verfchillend opvat, dat men door een losfe uitlegkunde, die althans heden ten dage een betreurena waardigen opgang maakt, de kunst gevonden heeft, om haare beflisfendfte uitfpraken, haare ronde woorden, twyfelagtig te maken, in een nieuw licht te plaatzen, en zoo te ontzenuwen, te vervalfchen? is er wel één

plaats hier van uitgezondert, een getuigenis onaangeroerd gebleven ? —- by voorbeeld ,

wat

Sluiten