Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 T I M. I. 13. 51

wat is duidelyker als die taal der voorzegging, de Mesfias heeft in zyn dood en lyden onze fmerten gedragen, is om onze overtredingen verwond , om onze ongeregtigheden verbryzelt, zyn Jlraf brengt ons den vrede aan, de Heer heeft alle onze zonden op hem doen aanlopen: Hy zal veelen de ongeregtigheid verzoenen, en eeuwige geregtig-

heid aanbrengen en die der vervulling ,

Christus heeft geleden, hy regtvaardig voor de onregtvaardigen, op dat hy ons tot God zoude brengen: hy heeft onze zonden gedragen op het hout; zyn bloed is een verzoening voor onze zonden: vyanden worden door zyn dood met God verzoent: hy heeft zig gegeven tot een rantzoen voor veelen; tot een flagtoffer en offerhande Gode: hy heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zynde voor ons : door zyne gehoorzaamheid zyn veelen tot regtvaardigen geftelt, hy is ons geworden eene oorzaak des eeuwigen levens; en daar is geen andere naam onder den hemel, waar door wy kunnen Zalig worden? — maar nu, hoe verfoeilyk word dan veelen die zig Christenen noemen die taal verdraait, verminkt, vervalscht? hoe maakt men er enkel van, „ een marteldood „ voor de waarheid, en het heil dat hy ons „ kwam bekend maken—een heerlykvoor-

,, beeld ter onzer navolging een liefde

„ werk, dat hyom onzent wille deed en leed, in zoo verre hy om ons de zaligheid te preD 2 „ di-

Sluiten