Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. £ i>£ $f

teer en denkwyze, die in de H. S. zoo wel gegrond is ; by den regten weg , dien Onze Voorvaders ons ten koste van goed en bloed

gebaant hebben ! Laat geen zugt om nieuw

en byzonder te zyn ons helmetten, en van het beproefde en regtzirinige aftrekken: maar laat ons den egten geloofsregel volgen, daar naar wandelen, .prediken, en vermanen! dan zullen wy eendragtig en voorfpoedig werken, en waardige en trouwe Opzieners der gemeente wezen! dan zullen de gefchetfte voordeelen van een regt voorbeeld der gezonde woorden de Voorregten zyn van onze pcrfoonen, onze bedieningen, onzen arbeid, en onze gemcentens!

En gy, Christenen ! Iedén der Kerke ! -— Weest edelmoedig genoeg om voor waarheid, k en eendragt, en kennis, en geloof, en gelukzaligheid (waar toe een goed voorbeeld, gelyk wy zagen, de beste weg is) een weinig hoon en fchimp te ■ willen verdragen ! -—- verheft er u mannelyk en kloekmoedig boven! laten de lasteringen der vyanden u alleen bedagt maken , om vastelyk overtuigt te zyn van uwen geloofsregel, en van deszelfs gewigt en voordeel: om daar toe te denken, te onderzoeken , te vorderen ! Dankt God , dat

gy er een duidelyk en veilig middel in hebt, dat naar de vermogens zelfs van den eenvouE wig-

Sluiten