Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. !. 13. 75

heeft de vergadering der Opzieners, in den Paltz, dat opftel niet bedaard, gezet, voorzigtig, aan den woorde Gods beproeft? was de Vorst, onder wiens befcherming het vervolgens wierd ingevoert, geen verftandig en uitnemend Prins, die als een Pronkjuweel van Zynen tyd in de gefchiedcnisfen te boek ftaat? en hoe wierd het ingevoert, immers, eenparig, licfderyk , met blydfchap? verder,

is niet het zelfde in ons land gefchied? of waren de toenmalige Kerkvergaderingen , die het vastftelden, de Overheid, die het bekragtigde en aanprees ,*partydige, driftige, willekeurige menfchen, die uit ftaatkunde en trotsheid handelden, om den Vorst te behagen, en zeiven over de Conscientien te heersfehen , gclyk men ons van de 17 eeuw verhaalt? is het toen , tegen wil en dank van brave Staatsmannen en Godgeleerden, met vervolging en onchristelyk geweld, ingevoert, en doorgezet? immers het tegendeel! Wat zegt

dan al het gefchreeuvv van het Dordfche Synode ? toen is de Catechismus niet ingevoert.

Dat begon reeds na den jare 1567, en gefchiedde althans, algemeen en plegtig, in het

jaar r574- Dus, het was reeds, jaren lang,

de geloofsregel onzer Kerke geweest, toen in de jaren 1618 en 1619 die Kerkvergadering gehouden wierd. Byna een halve eeuw was

het

Sluiten