Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13. 85

len. Nu, deze menfchen moesten in de waarheid verlicht, in hunne begrippen verbetert worden; en de Catechismus wierd met dat oogmerk opgeftelt. Wat was nu de beste weg

om daar in te flagen? dat men de oude

formulieren, die ieder kende en agtte, geheel verwierp; een nieuw ftelzel maakte, en volgens dat, de geloofs leer verklaarde? of, dat men zig bediende van de geenen die men had, en toch, met een weinig byvoegzelen, zeer wel gebruikelyk kon maken, en volgens die, zynen medemenfchen beterer en zuiverder

begrippen aan de hand gaf? laat de mensch-

kunde ons hier leeren ! wat was voor eenvouwigen gepaster? wat gefchikter om de menfchen ongevoelig beter te leeren denken; om hun 't verkeerde van de Godsdienstige gevoelens hunner Kerke duidelyk aan te wyzen? wat gereeder , om ingang te vinden , om gelezen, overdagt, gevolgt te worden? wat dienftiger, om de hervorming gelukkig door te

zetten ? ieder onpartydige, die de mensch-

lyke natuur kent, zal my hier antwoorden ; he.t was wysheid in de Opftellers van den Catechismus , aangemerkt den tyd waar in zy leefden , dat zy het zoo Veel eeuwen aangenomen' Symbolum ten grondflag lagen! — Door byvoeging van de leere der Voorzienigheid, en der Regtvaardiging, had men er de voomaamF 3 fte

Sluiten