Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13. ft

"leden van een regt voorbeeld der gezonde woorden , te toetzen.

I, Wy zagen toen, voor eerst, een regt voorbeeld der gezonde woorden moet Schriftuurlyk wezen, op haar gebouwt, en uit haar afgeleid; en haare meening en leere zuiver en regtzinnig openleggen en bepalen.

Maar nu, dat is, dat doet de Catechismus! Men behoeft denzelven enkel onpartydig te lezen , men zal zien , hoe hy in de meeste plaatzen de taal der H. Schrift zelve fpreekt, en ze in

allen zoo naby komt als mogelyk is. En

wat den zin en de leer des Bybels betreft, hoe opregt ftelt hy die voor! hoe bied dit werkje

de zuivere melk der waarheid aan! Waar

vind men hier verdraayingen van de uitipraken van Gods woord ? waar dubbelzinnige uitvlugten en ontwykingen van de ziel van den Godsdienst? waar enkel mensch'yke en willekeurige omfchryvingen ? waar fchoolfche en onfehriftuurlyke bepalingen en bevvyzen? waar

menfchelyk gezag? Neen! de H. Schrift

is de grondfiag, de waarheid de Vraagbaak!

alles is zoo egt Euangelisch! De Bybel

zelf leert, en bepaalt, en bewyst, en vermaant, en troost ons, als wy den Catechismus

lezen! 'T is waar, men meent ons eenige

verkeerde uitdrukkingen in den Catechismus te G too«

Sluiten