Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

róo II. LEERREDE over

zeker een gezet onderzoek: egter, zode verklaring van den Catechismus hier al een feil ware, dit doet niets tegen de zuivere regtzinnigheid van het werkje zelve, het zou alleen eene min naauwkeurige' opvatting van een byzondere plaats der H. S. wezen; en dat washet nog niet eens, in den fterksten zin; immers, het ftelde dan toch in 't algemeen voor , het geen het eigenlyk maar byzonderer had moeten bepalen tot onzen ftand en ons lot in de. wereld , „ de beheersfching onzer wenfcheri „ en genegenheden , overeenkomftig den wil „ van God;" een pligt , die hoe men ook over de byzondere meening van het X Gebod denkt, ieder een toch erkennen zal dat ook

waarlyk in dat bevel ligt opgefloten. 1

Niets is er, in één woord, waar in men den Catechismus kan befchuldigen, van eene leere , die tegen de Schriftuur en onregtzinnig is; wy, blyven er by ; hy is volkomen overeenkomftig met den Bybel, hy bevat de Oude, beproefde, waragtige leer der Profeten en Apostelen. „ Onze diepe bedorvenheid en ons onvermo-

„ gen' ten goede Christus alleen onze

„ geregtigheid het geloof zonder de wer-

„ ken alleen de weg ter regtvaardiging des „ zondaars -— de bron van deugd alleen de „ gemeenfchap met den geest van Christus — j, derzelver beginzel eeniglyk de dankbaarheid

:, des /

Sluiten