Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a TIM. I. 13. 107

?, en daar duistere, en verbloemde befchry_ „ vingen en verklaringen der leerftukken in „ den Catechismus voorkomen , die geheel 5, verward en onverstaanbaar, en verre ver. „ wydert zyn van de eenvouwige duidelykheid

„ des Euangeliums zoodanigen vind men

„ inzonderheid de uitlegging, wat het zy, Christus gekruist lighaam te eeten en Zyn vergoten „ bloed te drinken; Zond. XXVIII vr. 76: en „ dan de befchryving* der waragtige bekeering , 3, Zond. XXXIII vr. 88.; om van anderen te

,, zwygcn." Dan, wat deze twee plaat.

zen betreft; men moet de eerflc weder beoordeelen naar den tyd , waar in de Opftellers van dat werkje geieeft hebben; toen waren die fpreekmanieren zeer gemeen, toen was de zuivere uitlegging van dat leerftuk, volgens die fpreekwyzen, ten hoogden nodig , aangezien 'er de Roomfche Kerk een' zeer verkeerden zin aangaf, en die op eene natuurlyke en zinïielyke wyze gewoon was té verklaren, gelyk ieder weet, die haar ftelzel van de Transfubflantiatie kent: het was dan zeer billyk en verftandig van den Catechismus, dat hy by die fpreekwyzen bleef, om 'er de Hervormde Kerk den waaresn zin van te doen bezefFen ; en dat te meer, om dat zy in de H. Schrift

gegrond waren. En wat de tweede aangaat,

liet is waar, de eerfte verklaring van 's men-

fchen

Sluiten