Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 tim. i. i§: iif

Zending. — 3) Dus blykt bet dan, dc Gite* chismus heeft geenszins verzuimt die gewigtige dingen voor te dragen: maar, al het verfchil beftaat daar in ; Hy doet het op eene andere wyze, in een andere orde, als de hedendaagfche trant vordert. Ieder' eeuw heeft haare Godgeleerde Mode. Voor 2, eeuwen fcheidde men de Natuurlykë en Geopenbaarde waarheden zoo niet van malkander als nu: men behandelde ze te gelyk; cn het gezag van de bron der laatften, de H. S., geloofde men eenvouwig. Thans, nu men in de Natuurlyke Godgeleerdheid, door wysgeerig redeneeren, meer vorderingen gemaakt heeft, nu de aanvallen der Vrygëesten vorderen , dat men vooraf uitvoerig en op eene nieuwe wyze de waarheid en het gezag der Openbaring en des Euangeliums ftaafe , eer men derzelver leere ontvouwt. Nu men afgetrokkener in de Godgeleerdheid denkt en fpreekt', nu er de gefchillen zyn over de Goddeiyke befluiten ; nu legt men andere gronden; en nu is het billyk, den gebruikelyken redeneertrant te volgen, en die orde te houden, die de tegenwoordige tyden noodzakelyk maken. Maar dit alles had in de zestiende eeuw geen plaats, Er was toen een' andere

denk en gevolgelyk een' andere leerwyze

in 't Godsdienstige gewoon; deze heeft de Catechismus gevolgt, naar deze heeft hy devvaarH he-

Sluiten