Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TI M. Ii lil ' 125 '

techismus in de Hervormde Kerk gevolgt, en by' zonder van de Leeraars gepredikt, en van de ge-

meentens moet gehoort en gebruikt worden en

welke voordeelen daar van in het midden onzer Is

wagten zyn? laten onze beftienngen, en

uwe aandagt, hier ernftig en hartelyk wezen ! laat ons hier niet alleen hooren, en toejtemmen, maar hooren, en doen!

A. Buiten allen twyfel is het onzer aller pligts Leeraars en Ledematen , om onzen Catechismus eenparig te volgen. Al wat hier van

het billyk gezag en de verbindende kragt van een geloofsformulier in onze vorige Leerrede is gezegt, is tocpasfelyk op dat voortreffelyk opftel, nu het bewezen is, dat hec alle hoedanigheden bezit van een regt voorbeeld der

gezonde woorden. Zoo moeten wy

dan, myne Medebroeders! gelyk onze Kerk ons te regt gebied , den Catechismus in waarde houden! nooit moeten wy er de verraders, de veragters, de vervalfchers van worden! nimmer ons vermengen met hun , die hier. naar verandering ftaan! wy hebben den Catechismus, in gemoede, getekent, wy moeten hem dan getrouw blyven. Dat wy om geene rede de verklaringen van dat voorbeeld, dat op het - woord van God zelve gebouwt is, verdraayen; en het geheel iets anders doen zeggen,

als

Sluiten