Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J3o II. LEERREDE over

onzen hoorderen als waarheid aanpryzen! dat onze bepalingen en befchryvingen uit haar getuigenis alleen zyn afgeleid! dat onze bewyzen en redeneeringen op haare leer alleen zyn gebouwt! dat onze verdediging des geloofs alleen met haare wapenen uitgevoert worde! —* Dat nimmer een duistere en fchoolfche redeneertrant, dat nooit dé onverfhanbare bepalingen en onderfcheidingen van eene dorre en vergezogte Redeneer- en Wezenkunde onze voorftellinnen ontfieren, en ons voor onze hoorders nutteloos en verveelend maken! dat wy agter armhartige woordenziftery , en klanken zonder kragt en betekenis, ons nimmer verbergen , en onze onkunde in de taal en den Geest des Bybels, en eene donkere verwardheid en ftyfheid van begrippen verra'den ! dat wy ons zeiven nooit zulke vreemdelingen betoonen in de waare wysbegeerte en menschkunde, dat wy de betoogen en redeneeringen der Filozofie, in haare gewoone omkleedzels, op den CHristelyken leerftoel brengen , om het hoofd onzer gcmeentens warm te maken, en hun hart ledig te laten! Laat ons uit den Bybel fpre-

ken ! uit den Bybel onderrigten, en bewyzen,

en wederleggen? Staan wy naar eene

Schriftuurlyke wyze van foreeken , niet die welke honderden Bybelplaatzen aanhaalt en zonder vcrltand tot verveelens toe op eenhoopt,

f

*

Sluiten