Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. ï. 13. 137

overige, hier is de wysheid, te weten, wat telkens en by verwisfeling tot zyn hoofd-onderwerp te kiezen, wat meest en best uit te breiden en aan te dringen, naar den tyd dien men beleeft, de gemeente , die men bedient, en derzelver kunde , fmaak , gevoelens, en

waar belang! Hier is hctverftand, ieder

zyn befcheiden deel te geven , en allen alles te worden! Gelukkig, hy, die hier een goede leidsman is, en zelve te midden van de paden des regts wandelt!

e. Voorts , myne waarde en geagte Ambtgenoten in het werk der Hee-

. ren! dat ik er dit nog moge byvoegen

laat ons den ontvangen gelocfsregel op- eene levendige en hartelyke wyze verklaren en nuttig maken!— Dat is immers ten hoogftcn nodig! jaarlyks word hy gepredikt, en ten zy de kunst om tc behagen en te roeren, ten zy de nodige verwisfeling in onzen ftyl en voordragt, moet het zelfde geduürig te hooren onzen gemeentens

noodwendig verveelen. Hier moeten wy

ons dan bevlytigen, om zoo levendig, zoo aanjdocnlyk te fpreken , dat men onze redenen niet moede word, maar telkens met vernieuwde graagte hoort. Dat niemand onzer egter dwaas genoeg zy om zig te verbeelden, dat gemaakte hoogdravenheid en gezogte netheid, I 5 dat

Sluiten