Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13. 143

d. Ten vierden, hoort den Catechismus,

al biddende! Zonder Gods hulp,

zonder dat Hy uwe harten opene, kan hy u, even weinig als deszelfs grondflag , het woord, nuttig wezen ; maar blyft u een verzegeld boek, en deszelfs prediking u bedekt, en een

reuke 'des doods. O ! myne vrienden !

fmeekt dan den Vader der lichten om zyn invloed en onderwys, u ten goede! roept, als gy den Catechismus hoort prediken , roept ernftig tot Hem, „ Heere! ontdek onze oogen, op dat wy, uit deze Leerrede, naar dat voorbeeld, de wonderen van uw getuigenis „ aanfehouwen! — Neig ons hart tot uwe

wegen! Geef ons den zin en weten-

fchap! Maak onze voctftappen vast in

„ uw woord! —• Schenk ons den geest des

,, geloofs! Heilig ons in uwe waarheid!

,, Vereenig onze harten met uwe vreeze!" — Dat bidden zal God hooren, en Uy zal de begeerte uwer ziele geven, Zyn naam tot eer, en U tot Zaligheid ! O! een biddend hooren is zulk een nuttig hooren! het wekt zoo zeer de aandagt op! het maakt het hart zoo bewogen ! het doet de waarheid zoo veel ingang vinden! het verfchaft menigmaal zulk eenryken zegen! — Wel dan, T.! het gebed verzelle u tem* pelwaards,en zy daar uw ftil bedryf: en weet dan, die zockt,die zalvinden,dic bid,die zal ontvangen!

e. Ein-

Sluiten