Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U6 II. LEERREDE over

vrede en liefde waren onze fferkte en onze Geraden; en onze vereenigde invloed was, onder Gods zegen , onweêrftaanbaar ! :— Gy , tnyne waarde Christenen! ontvingt geduurig de zuivere melk der waarheid, het best en gezondst voedzel voor uwe zielen; of ook wel die vaste fpyzej die den volwasfenen zoo veeie kragten geeft; ieder naar uw' onderfcheiden toeftand! gy kreegt den fmaak der zuivere, bondige , heilryke Euangelieleer ongemerkt weg; en wierdt behoed voor al het fchitterende, maar kragtelooze, dat men u buiten de waarheid aanbied! gy zaagt u geduurig vorderen in de wyshêid die van boven is! iedere prediking van den Catechismus ontftak een nieuw licht in u verftand, een nieuwen en fterker gloed van geloof en deugd, in uwe harten! men zou u, men zou ide geheele gemeente, te vergeefsch aanvallen! vsrgeefsch zou de Vader der leugenen de kudde van Jezus zoeken te overweldigen, door Zyne aanhangelingen, ongeloof en lastering; deKerkftond vast, als een rots in Zee, tegen de woedend-

fte golven van dwaling en fpotterny! En

wy allen, Leeraars en gemeentens, gingen , hand aan hand, den regten weg ten hemel op. De Jeugenpaden mydende, zouden wy ons in 't einde , in ons geloof niet bedrogen vinden ! neen! dan kwamen wy, zeker en vrolyk, voor

de

Sluiten