Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 5

daar tegen aankantten. Zij bedienden zich echter, op onderfcheiden tijden, vanverfchillende wapenen. Dan, daar die Huk, op voorftellinge van deze Maatfchappije , onlangs door eene kundige hand betoogd is, gelijk ons in deze Vergaderinge blijken zal, behoeve ik mij met de bewijzen hier van niet bezig te houden. Dit verfchil der wapenen, zoo wel als het onderfcheiden gebruik van dezelfde wapenen, in vroegere eeuwen en in onzen leeftijd, vordert, dat de Christelijke Godsdienst nu eenigzins anders, dan weleer, bevestigd en tegen de aanvallen der vijanden verdedigd worde, wil men geen vruchtelooze pogingen aanwenden, en in den uitflag niet bedrogea uitkomen.

Vergunt mij, Geëerbiedigde Toehoorders, onder het ophelderen van deze aanmerkinge, uwe luifterende aandacht, welke ik, die de kortheid beaiinne, door een lang voorftel niet wil A 3 ver-

Sluiten