Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 REDENVOERING.

ongenoegzaamheid tot verkrijginge van de eeuwige zaligheid in den tegenwoordigen toeftand van 't menschdom, door de zonde diepbedorven, onmagtig en onwillig tot het zoeken en dienen van God, onkundig van een' betamelijken weg der verzoeninge van zondaaren met een volmaakt heilig en rechtvaardig Opperwezen; men leide daar uit af de noodzakelijkheid van eene Godlijke Openbaringe; men betooge de uitnemende dierbaarheid van den Godsdienst, op zoodanige Openbaringe gegrond; men bewijze den gadeloozen invloed van dien geopenbaarden Godsdienst, zoo ter ontdekkinge en vermeerderinge van belangrijke kundigheden, als tot verbeteringe van hart en zeden.

Naardien de Verborgenheden een zeer voornaam gedeelte der Godlijke Openbaringe uitmaken, en om die reden allerfelst beftreden worden, is 'er groote omzichtigheid noodig in 't bevestigen van dezelve. Zal men zich

de

Sluiten