Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 REDENVOERING.

ij delen waan verrade door een aantal woorden zonder ■ wetenfchap; men betooge uit zoo veele geheimen en voor ons onbegrijpelijke verborgenheden der natuur., dat het ten minften niet ongerijmd zij, ook in een' hemelfchen en bovennatuurlijken Godsdienst ondoorgrondelijke Verborgenheden aantetreffen, en voor waarheid aantenemen; men bewijze, dat in alle die Verborgenheden, hoe zeer zij onze bevattinge te boven gaan, echter niets gevonden wordt, 't gene ftrijdt of met de volmaaktheden van God, of met de menfchelijke reden; men trachte aantetoonen, dat alle deze geloofs- geheimen een' zeldfaamen invloed op het hart en den wandel der Christenen heb* ben, tot een vast vertrouwen op den Heere, tot eene fterke vertrooftinge onder alle leed , tot venneerderinge van heiligheid, tot bekrachtiginge der hope op de eindelooze gelukzaligheid; men zie toe, om geen bewijzen voor de waarheid der Verborgenheden uit

het

Sluiten