Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 25

noodzakelijkheid der bovennatuurlijke bewerkmge van zondaaren door den Heiligen Geest, ter verkrijging^ van een eeuwig heil, hoe zal hij geloof flaan aan 's menfchen diepbedorven' ftaat, en zijn volftrekt onvermogen , om zich zclven, door eigene kracht, daar uit te redden ? Wordt het zedelijk bederf en de onmagt van zondaaren ontkend, welk denkbeeld zal men zich dan vormen, betreffende den oorfpronglijken ftaat van 't menfchelijk gellacht, 't begin en de voortplantinge der zonde, de grootheid van onze ellende, het verhevene en Godlijke der heerfchappijvoerende genade ? Insgelijks, wil iemand niet toeftaan, dat J e s u s de waare en eeuwige God zij, hoe zal hij de oneindige kracht van ■ Deszelfs verzoenende heilverdienften kunnen eerbiedigen? Wijders, wanneer menden Heere Christus in Zijn lijden en fterven niet wil aanmerken als den Borg en Middelaar der verzoeninge van doodwaardige zondaaren B 5 met

Sluiten