Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o REDEN VOERING.

en lijnrecht ingericht tegen zoo veele volksdwalingen, door de Pharizeeuwen, Sadduceeuwen of foortgelijken, gekoefterd en voortgeplant? Zou deze onverfchoonlijke infchikkelijkheid dienstbaar geweest zijn, om de Apostelen waare hoogachtinge bij weldenkenden te doen verwerven, om het Euangelie ingang te doen vinden, en om de belangen van 't Christendom met nadruk te bevorderen? Wie bij deze vragen bedaard ftil ftaat, en 'er behoorlijk op antwoordt, zal de eer van den Zaligmaker en Zijne zendelingen met kracht handhaven, en tegen dezen nieuwen aanval best verdedigen. Dit is te meer noodig, om dat de hedendaagfche beftrijders deze hunne bedenkinge uitftrekken tot de gewigtigfte ftukken van den Godsdienst. Men kan niet dan met bevreemdinge en verontvvaardiginge den vermomden Pau~ lus Samofatemis (r) hooren betuigen,

dat

( r) Bladz. 4c»

Sluiten