Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 53

ge en waare lezinge van de meest betwiste plaatfen, of van enkele woorden , wel kunnen wikken, en op waarfchijnlijke gronden beilisfen? In deze eeuwe en federt weinige jaaren, kwam een aantal boeken in allerleie taaien te voorfchijn over de echtheid of valschheid van ééne plaats Q), ja zelfs over één handfchrift van 't N. T., 't gene nu bewaard wordt in de openbaare boekerij te Berlijn (s). Men

twist*

O) iJohannes V. 7. — Behalveri de veelvuldige fchrijvcrs, door IVoIfius reeds gemeld , hebben zich tegen de echtheid van deze plaats verzet, hoewel niet allen uit hetzelfde grondbeginfel en met eenerlei oogmerk, Wetftetn, J. D. Michaëlis, Semler, Griesbach, Doederlein, Matthaei, en anderen; in tegendeel hebben voor den Godlijken oorfprong dezer woorden gepleit Harenberg, Lüderwald, Küttnerus, Eugenius Aartsbisfchop van Cherfo in een' brief aan Matthaei, en G. Travis in zijne brieyen aan E. Gibbon, tegen dezen, Newton , Benfon en Bowyer ingericht, en ten jaare 1785 in 't Engelsch uitgegeven.

Cs) Over den hoogen ouderdom, of anders zeer nieuwen oorfprong, vau dit Berlijnfche handfchrift, D 3 au-

Sluiten