Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7o REDENVOERING.

kennis en ongeveinsde deugd, en dus ter beVestiginge van 't heil des Lands, 't gene, naar de wijze uitfpraak van den onfterfelijken Vader des Vaderlands , Prins Willem den I, zonder oefeninge van dezen Godsdienst geen drie dagen kan beftaan. Vergurt mij, Hoogstgeboren Vorst, dat ik, met den meeften eerbied, die mij past, met alle de vrijmoedigheid , welke 't gewigt der zaake vordert, met zulken ernst, die alle liefhebbers van Je sus Kerk en dienst bezielt; vergun mij, dat ik, bij deze plegtige gelegenheid , de aanhoudende zorge voor 't heil der Kerke van. Sions eeuwiggezegenden Koning en voor de belangen van den zuiveren Godsdienst aan Uwe Doorluchtige Hoogheid aanbevéle, gelijk ik doe, onder vuurige fmeekbeden tot den Heere, dat Hij, naar den rijkdom van Zijne Algenoegzaamheid 'in Christus, U alle de zalige en troostrijke invloeden van onzen voortref-

Sluiten