Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 75

verkrijgen, ten opzichte der noodige geldmiddelen, die daar toe vereischt worden. Gaarne zoude ik lpreken van de milddaadigheid van eenen der Beftierende Leden, die alle de onkosten, op 't maken van den ftempel des pennings gevallen, voor zijne rekeninge nam; doch 's Mans tegenwoordigheid verbiedt mij hier meer te zeggen, dan dat Hij eene billijke aanfpraak maken kan op de dankbaare erkentenisfe van 't Genootfchap, in wiens naam ik Hem dezelve thans openlijk betuige. Dan, mag ik wel verzwijgen de edelmoedigheid van den Heere Mr. Zacharias Henrik Alewijn, Heere van Mijnden en Loosdrecht, Schepen en Raad der Stad Amfterdam? Zijn aanzienlijk gefchenk van acht duizend guldens verblijdt deze Maatfchappije; doch, daar zij hetzelve bij 's Mans uiterften wille ontfangt, gevoelt zij te gelijk de fmerte, welke Haar, niet minder dan het Vaderland, de Kerke, de Raadzaal,

de

Sluiten