Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6 REDENVOERING.

de Geleerdheid, Zijn Geflacht en waardige Weduwe, treft door den vroegtijdigen dood van een' Man, die in meer dan eene betrekkinge een blinkend voorbeeld was, en Wiens naam in eene gezegende gedachtenisfe blijven zal, niet alleen bij mij, die Hem, federt dertig jaaren van nabij kende, maar ook bij allen, zoo lang men onder ons prijs fielt op uitmuntende kundigheden , zuivere Vaderlandsliefde, ongeveinsde Godvrucht, en de bcoefeninge van alle zulke deugden, die het beste fieraad van menfehen, burgers , Regenten en Christenen uitmaken.

Zijn voorbeeld wekke ook anderen op, om uit den fchat van hunne tijdelijke bezittingen, 't zij bij hun leven , *t zij na hunnen dood, edelmoediglijk iets toetebrengen tot beftendigmakinge van dit Godsdienftige Genootfchap. Hier op durve ik met te meer vrijmoe.digheids aandringen, om dat niemand

der

Sluiten