Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

^riettegenftaande het een Wysgerige ReJ_N gel is, dat men in het lezen van een Werk niet zo zeer te letten heeft op den F er Joon die fibryft, dan wel op het geen hy febryft , vermits een Boek zyn lof niet van den Maaker oritfangcri, maar aan denzelven geven moet \ zoo is het nogtans ccnigermate in de rede gegrond en de ondervinding bevestigd het , dat een Gefchrift doorgaans dieper indruk op het gemoed ■maakt, naaf mate de Schry ver meer door zyn Gclerrdhdd en Godsvrugt beroemd is.Met de twee genoemde hoedanigheden r/as de Schry ver (a) van dezen Herder ly. ken Brief, boven vele zyner tyd- en ranggenoten t rykelyk bedeeld. Men heeft den naam van Johan Melchior Goezr,

in

(/*■) Schoon de overige Hambufgfche Godsgeleerden dezen Hrrd-jrlyksn Btlef mede onderteekend hebben , ren bcwy/.e ,d;u zy zigmet deszelfs inhoud vereenigden, is egrer wylen de Heer Gouze, blykens zyn fchryvefi aan my, daarvan de eenige penvoerder en opfteller geweest Tk heS daarom zoo weinig getwyrTeld zyn naai» alleen op het TycelolaJ te plaatftn , als de Geleerde ge* 3 vroor?

Sluiten