Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xn. VOORRED E.

met welke Hy my vereerd heeft,gebleken, dat hy minder gunstig van het leerftelfel onzer Kerk dagt, dan onze Godsgeleerde doorgaans van de Augsburgfche Geloofsbelydenis gevoelen; maar dit is zo veel lifter in hem te verfchoonen, als dat zw-»k

den

„ trent hunne regenfpreekers, maar ook ten uiterften „ koel zyn omtrent de zodanige, die hen nietdienst,4 baar zyn kunnen om hunne ftreng te fterken en hun« '„ ne banden vast te maken.

■Hunne overige konltenaryen worden met gelyke kleu. rengëteekend, en het gevaar, waarin zig de Chris, tenkerk in 'tgemeen, en de Nederlandfche in 't byaonder, door deze woelzieke en ftout ondernemende menfchen bevindt, duidelyk aangewezen — „ Wie oo-

4, gen in het voorhoofd heeft men vergunue my deze Él weinige regels nog te mogen overfchryven ) en geen „ blind verwonderaar en aanbidder van onze nieuw„ raodifche Theologanten ïs s zal uit allen dezen , en „ nog nader uit de voorfteliing van den Heer Gok ze i, ontwaar worden, dat niets bediïegelyker is, en waar

op men minder ftaat kan maken, d"an op het hedeniü daags Sirenengezang van liefde , en dat men welverre van de ïoleranren voor wegwyzende lichten of

5, deugdelyke-hervormers van onze eeuw te houden, te.n uiterften omzigtig zyn moet, om de hand van broe-

,, derfchap te geven aan dezodanigen, wier karacter zoo „- regelrecht aanloop: tegen den naam , waaronder zy „ zig verbergen, om zo veel te beter aan hunne inzitten „c-ie voldoen". Met deze waarfchouwing kan ik my zo volkomen vereenigen , als met de boveng. melds Sjanpryzing.

Sluiten