Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

xv.

zwarte trekken, als Hy het geluk der aanbidders van het Lam, die hunne kroonen "voor zyne voeten nederwerpen en geen anderen wellust, dan in zyn Gemeenfchap kennen, met hemelsblaauw fchildert. Met een woord! Men mag op den Herderlyken Brief toepasfen, 't geen Salomon van de Wysheid getuigt, dat ze een hoorn des levens is den genen, die ze aangrypen, en elk een, die ze vasthoudt, wordt welgelukzalig (*); waerdig derhalven, dat dezelve niet alleen |n de huisgezinnen der Christenen gelezen, maar ook zoo lang herlezen worde tot dat de Haf des dryvers gebroken is en Zions zugtinge ophoude.

Toen my dit fchoone ftuk, door de vriendelyke hand van den Opfteller, werd t©egezonden, was ik reeds voornemens het myhe Landgenooten, in hun eige taal, mede te deelen. Het geen die gedagte in my verwekte was de juiste, dog ongelukkige overeenkomst tusfehen het tafereel, zoa als het in den Her der Ijken Brief is opgehangen

(*) Spr. nt:i8.

Sluiten