Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

Tot zulke eindens wenden wy ons tot u, o dier» bare Gemeente! op deze fchoon niet gelieel onvoorbeeldige, echter buitengewone wyze. Ons Herders- en Leeraarsampt, de liefde jegens u, en de zorg voor de Jeugd, welke ons vooral is opgelegd, zyn zo veele drangredens, welke ons tot dit fchryven nopen. Deze wys om ons tot u te wenden, zal ten uwen opzigte dienen, om de leeringen, waarfchouwingen en vermaningen, dewelke tot heden een groot gedeelte van onze openbare Amptsverrigtingcn hebben uitgemaakt, nog nader op uwe harten te drukken; en u gelegenheid te verfchafFen van dezelve, in ftille eenzaamheid envoor'taangezigte Gods, nogmaalsrypJyk te overwegen. Maar ook zal deze behandeling tier zaken ftrekken, om voor de geheele Kerk een openlyk getuigenis te geven, van onze bekommernis en grievende fmert over het betreurenswaardig verval des Christendoms en der ware Godzaligheid. Zy zal 'er door gewaar worden ons uiterlte afgryzen en onze regtmatige yver over de diep doorgedrongen boosheid van den Vorst der duisternisfen en van zyne Werktuigen. Aldus zullen wy tevens onzen boezem ontlasten en uitfehudden; en ons geweten bevryden van alle verwytingen , welke ons anders, door zwakke of vyandige gemoederen zouden kunnen gedaan worden.

Wy zullen cgter ditmaal ons alleen , volgens bet Tytelblad, bepalen by de Godvergetendheid,

God-

Sluiten