Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C?)

Waarheid, die naar de Godzaligheid is; ifi enbefchaarade aanprikkeüngen tot de zonde, dewelke , alzo ze den Geest Gods als in 't aangezigt wederstreven , ons uitfluiten van 't Koninkryke Gods. Door zulke en duizend andere heilloze middelen verwekken zy de eene ergernis na de andere, om daar door de zwakken te verbysteren; de Godlozen te verharden, en de opregten van harte een llrik te ipannen; om deze laatfte bitterly'k te bedroeven, en telkens hunne zielen als te vermoorden. De kinderen der duisternis zyn volkomen bereidvaardig om hier in den wil hunnes Vaders te volgen. Zy gevoelen de grootfee vreugd, wanneer zy hunne doemwaardige uitzigten bereiken; en zielen, die Jefus toebehoren, doodlyk kunnen treffen, of geheel ter nederveücn. Maar in 't midden van deze woelingen bedenken zy niet hoe zy, door dezelve, zich dubbelvoudig tot kinderen der Helle maken , en een vreeslyk oordeel over zich halen. De toekomstige Richter van levenden en dooden heeft zelf getuigd, dat bet, in vergelyking van hun vonnis , een zeer Jigte ftraf zou zyn, met een molenfteen aan den hals, in 't dieplte der zee, verdronken te worden (*).

Wy erkennen wel dat het waar is, dat de Satan en alle die hem toebehoren, ten allen tyde onder-

no-

CO Mattb. XVIII: 6.

A 4

Sluiten