Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

volkomen bevestigd zyn , geen onverwrikbaren grond van hun onwankelbaar vertrouwen en vaste hoop, in de belofce hunnes Verlosfcrs bezaten, zy zouden verfaagd worden door de vermenigvuldiging der boosheden. Tegenwoordig beleven wy die laatfte tyden , van welke de Apostelen des Heeren gefproken hebben. Want wy zien , in deze dagen , de Spotters , die naar hun eigen lusten wandelen, met geheele troepen, ten voorfebyn komen. Wy horen en lezen de vermetele en zouteloze redenen , welke , door den mond en de pen, van het afvaagfel des menfehelyken geflachts worden voortgebragt. Wy moeten, met weenende oogen , aanfehouwen, hoe deze Verleiders , die geene , die waarlyk ontvloden waren, van de zulke , die in dwaling wandelen , verlokken door de begeerlykheden des vleeschs en door ontugtigheden (*). Ach! hoe veelerlci, hoe trots, hoe Godloos, hoe verfoeilyk zyn de pogingen van de Leeraars des ongeloofs en der boosheid!

Wy moeten u derzelver verderflyke handelwyzen, tot uwe waarfchouwing, een weinig nader aantonen. Met betrekking tot de zeden ziet men 'er, die zich bezig houden met het aanpryzen van een leiding ter opvoeding van de Jeugd, uit dewelke alle onderwys , alle liefde, alle belydenis der Godlyke Waarheden , en vooral alle grond,

fla-

(♦) a Pet. II. 18.

A 5

Sluiten