Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

iüagen van Godsvrugt, verre verbannen zyn. Zy zyn alleen gefchikt om den Aardbodem te vervullen met Iterke en arbeidzame dieren , in menschlyke gedaante , die geen edeler aanprikkeling of beginfel, voor hunne handelingen kennen , dan hunne natuurlyke driften. Ondertusfchen worden door andere, alle grondregels van het recht der Natuur, en de ingefchapen zedeleer, welke ook den Heidenen heilig zyn geweest, openlyk met voeten getreden. Die voorfchriften, op welker aanranding de wetten openbare ftraffen van kerker, geesfel, ilrop, of zwaard bedreigen, worden alleen ongefchonden gelaten. Maar zy ftaan vrymoedig die euveldaadcn voor, welke de ziel verleiden, 't lichhaam zigtbaar verzwakken, en tevens de menschlyke maatfehappy verwoesten. Zy fchilderen de brasfery , de ongebondenheid, en de wellust af, als de ware en uitnemendfte gelukzaligheid ; en de onverhinderde voldoening van de verkeerde begeerlykheden van 's menfchen hart, als de hoogfte en edelfte vryheid. Daar de Geest Gods zegt: indien gy naar den vleefche leeft, zo zult gy fterven (*) , roept de Apostel des Satans: doet het geen u 't vleesch gebiedt! Wanneer het Woord der waarheid ons waarfchouwt voor den lust der oogen en des harten, en voor een zorgloos leven, dan pryst de Verleider de-

zei-

O Rom, VIII. 13.

Sluiten