Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C if -)

ftèn der Gelovigen. De dag, wélks heiliging dè Heere zo ernstig geboden heeft, wordt openbaar en ontverantwoordelyk ontheiligd. Droevig is heê gefield rriet het gebruik des Heiligen Avondmaals , of liever deszelfs misbruik , onder een onlogenbare zorgloosheid, en by een volkomen Wereldsgezindheid en vleeschlyken wandel. Ja, wy zien: maar al te dikwyls Christenen, die veel eer den naam, van vyanden van Christus Kruis, mogten Voeren. Want zy verloehenen, niet alleen door hun gedrag, maar ook met den mond, den Heere j die hun gekogt heeft; over zich zelf dus het oordeel des verderfs verhaastende. En wat zullen wy zeggen van den wandel van zo veele, die den Verlosfer plechtiglyk een eeuv/igen trouw gezwoi ren hebben? Dezelve is ganschlyk overeenkomstig met de reedsgemelde neigingen; met de verachting voor den Heiland en zyne Waarheid, dewelke in de harten wöondt; en met de vergedrevene vyandfehap tegen Jefus en zyne KrUisleer, dewelke op 't diepst is ingeworteld.

Wy worden overheerscht en overfiroomd door' die zonden , waar van de Heer en zyne Aposrelen zo dikwyls getuigd hebben , dat Ze ons uitfluiten ü'it het Koninkryke Gods. In tegendeel zyn naauwlyks onder ons die deugden te vinden,' waar aan' de navolgers en leerlingen des Heilands kenbaar zim, en waar door zy, van de kinderen dezer' Waereld, moeten onderfcheiden worden. ïnzon.

B der-

Sluiten