Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1%)

erkende en alleen zaligmakende Waarheid, in de toekomstige tyden, te dugten is.

Wy vinden, buiten tegenfpraak , de voornaams te dier bezondere Bronnen van deze algemeene en beweenens waardige elende, irj het verzoimen, veronachtzamen, of geheel verkeerd en verderflyk inrigten van de opvoeding der Kinderen in veele Huisgezinnen. Wy Jaten, by onze klagten hier over, ook de nodige feepalingen voor af gaan. Want wy erkennen, dat 'er nog veele Ouderen zyn , die , in allen ópzigte regtgeaart, voor de Opvoeding en 't onderwys hunner Kinderen, een gemoedelyke zorge dragen. Insgelyks ontmoeten wy , onder onze openbare amptsbcdiening, Kinderen, van welke wy hopen kunnen , dat zy zullen opwasfen als planten der gerechtigheid. Doch wy hebben geen grond om te vertrouwen, dat door de zodanige het grootfte deel wordt uitgemaakt. De heilzame vvaarfchouwing des Apostels aan alle Christenen, om de Kinderen op te voeden in de leering en vermaning des Heeren (*), wordt tegenwoordig door veele maar te zeer geheel uit het oog verloren.

Ach! hoe moeten wy , hier omtrent, onze klagten uitftorten, als voor het aangezigte Gods. Men vindt, in waarheid, onder ons, Godloze Ouders, die uitdrukkelyk, den Leermeesters hun-

ncr

(.*) Epb, VI. 4,

Sluiten