Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 }

iser Kinderen, verbieden, om aan dezelve, van de Waarheden van den geopenbaarden Godsdienst, iets te onderrichten. Zy bevelen, in tegendeel, dat het onderwys alleenlyk bepaald blyve , by waereldlyke Wetenfchappen. Vermoedelyk gefchiedt zulks, om de oogen der Kinderen te verblinden, op dat zy der Ouderen onverfchilligheid, losbandigheid, Godvergetenheid, ën boosheid niet gewaar worden zouden. Veele andere, die nog zo verre niet vervallen zyn , zien de opleiding der Kinderen, tot levendige erkentenis der Waarheid, die naar de Godzaligheid is, aan als een toevoegfel van geringe waardy. Zy Hellen dezelve menigmalen uit tot die Jaren, in dewelke't hart reeds zodanig verftokt en ongevoelig, en met een meenigte van ydclheden, boosheden, en weifelende begeerlykheden vervuld is , dat bet daar door, nog meer onvatbaar en onbuigzaam is geworden tot een levendig geloof in Jefus, en een gewillige gehoorzaamheid aan den Raad Gods tot onze zaligheid. Maar dan wordt ook daar tn boven deze zaak, welke ten uiterste belangryk is, nog overgelaten a.n Lieden,.die niets minder bezitten dan de vereischten tot het onderwys en de opvoeding der Jeugd, Het ontbreekt hun aan betdoorzigt, de kundigheid, de ervarenheid, den trouw en den lust, dewelke tot zulk een werk onontbeerlyk zyn. Zy onderwinden zich deze gewigtige bezigheid in vertrouwen op eigen. krag7

ten.

Sluiten