Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30 )

ten, en zonder, daar toe, een rcgtmatige roeping, te hebben.

Tenvyl 't op deze wys toegaat met de opvoeding, ziet men integendeel alle zorgvuldigheid en yver aanwenden, om deze lammeren toebehoren, de aan den Verlosfer, en gekogt door zyn bloed, aan te voeren tot den dienst der Waereld en der ydelheden. Men ontmoet allerwege een overvloedige menigte van waereldgezinde Ouderen. Van welk een aart zyn toch de gefprekken , waarmede de ooren, en van welk foort de denkbeelden, met welke de tedere zielen der jeugd opgevuld worden ? Meenigwerf moeten de Kinderen in 't Gezelfchap van laaghartige, plompe en onwetende menfchen, dat gedeelte hunner Jaren doorbrengen , het welk eigenlyk gefchikt is om hunne harten te vormen, en daar in den grond te leggen, van een opregten wandel voor God en tot een gelukzalige Eeuwigheid. Dus voorbereid , of liever dusdanig bedorven, verfchynen zy in de zogenaamde grote Waereld. Zy worden, in de onzalige verftrooijingen der ftoflyke bezigheden en losbandige wellusten, ingewikkeld. Hunne gra. te beftemming voor een zalige Eeuwigheid, waarvan zy nog nimmer 't regte denkbeeld gehad hebben, wordt door hen geheel uit het oog verloren. Vervolgens horen zy de Leeraars der boosheid en des ongeloofs, en beginnen zich aan de zinneloze voortbrengfels der fpotteren te vergapen. Het is

hun

Sluiten