Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

die de heilleer vyandig zyn, nog verder van de Waarheid afdwalen, en hunne verbittering, tegen den eenigen en alles waardigen Verlosfer, nog dieper indruk krygc. Zy pogen, daar door, de lasteringen aan te pryzen, en de getrouwe en ernftige vermaningen en herinneringen , van GodsGeest in zyn woord, tegen te werken. Inzonderheid tragten zy, op die wys , de gemoederen, met ontugtige denkbeelden, te vervullen; en de onreine lusten in volle vlam te zetten. Maar zy keuren ook, ter bereiking van hunne vloekwaardige oogmerken, zelfs de woorden nog niet voldoende. Hierom nemen zy de Afbeeldingen te hulp, en dellen, door de Graveerkunst, de affchuwelykfte werken der duisternis voor, welke de donkerheid der Helle voor eeuwig moest bedekken. Dit yslyk misbruik gaat zo verre, dat men by'taanfchouwcn van het zelve, zouwen-fchen, dat die edele en nutbare uitvinding nimmer 't dagügt had gezien. Zo onvermoeid en bezig is de Satan, in en door zyne Werktuigen, om menfchen - zielen te verderven ; en zulks gelukthem door ons eigen toedoen,

Hy zal (dit is onwcderfpreeklyk) door Gefchriften, met welke waarheid en deugdbeftormd, en ongeloof en boosheid aangeprezen worden,, nooit de Waarheid verdelgen, den laster algemeen* de overhand doen verkrygen, noch het Ryk van Jefus op aarde volkomen vernietigen. Maar ech-

£es

Sluiten