Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

ter kan hy, daar door, een meenigte van onnozele zielen vergiftigen, en in zyne ftrikken ver^ warren. Hy kan 'er andere, die wel reeds onder zyne heerfchappy zyn, doch nog zouden hehben konncn gered worden, mede verdokken, om derzelver bekeering des te moeilyker, zo niet ten katfte onmogelyk te maken. Wie zal ontkennen dat zulke heilloze uitwerkfelen, als onvermydelyke en onfeilbare gevolgen, voortfpruiten uit het lezen van die Gefchriften uit de Hel opgedaagd ? Vooral hebben ze die kragt, wanneer ze in handen komen van de onërvaarene en nog onftandvastige jeugd, by welke de gretige hartstogten, die den mensch in den afgrond des verderfs nederitorten , zo geredelyk in volle vlam gezet kunnen worden.

Men brengt hier tegen in , dat de Opftellers dier Gefchriften niet altyd tot oogmerk hebben om 't Ryk van Christus te beftormen 5 en de Waarheid en Godzaligheid te onderdrukken. Men verfchoont hun, dat zy alleen voorhebben blyken van hun vernuft te geven; zich zeiven roem te behalen ; en van de geenen, die met bun van 't zelf. de gevoelen zyn, eenig voordeel te verwervenWy ftemmen dit eens toe: doch verbetert zulks de zaak dier verleiders ? Indien zy de voorgemelde oogmerken niet hebben, zo heeft nochtans de Satan dezelve, wien zy dienen en wiens Werktuigen zy zyn. Zulk een veröntfchuldiging zal C 3 hm

Sluiten