Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(45)

f ïem woedt ? Bertaat daar in de dankbaarheid voor' zyn liefde , trouw en lyden; voor 't vergieten van zyn bloed ter uwer verlossing, en voor zyn dood? Het is waar, Hy vordert berouw en geloof van u ; en begeert, dat gy zyn eigendom worden, de zonden afsterven endaar tegen dergeregtigheidleven zult. Hy eischt van hun , die zyne Discipelen willen worden , dat zy zich zelf verlochenen, hun kruis opnemen, en hem na volgen. Alle deze eisfchen zyn onverdraagt k voor uw verdorven hart. Maar bekomt gy daar door 't recht om op Jéfus aan te vallen; Hem te befpotten en te lasteren? Gy gelooft niet, bet geen u, van Jefus, van zyn Opstanding en Hemelvaart gepredikt wordt. Doch zal echter dit ongeloof uwe handelwyzen goedmaken ? Gy zyt buiten staat om 't tegendeel van- alle die Waarheden te bewyzen. Overweegt dus eens wat uw lot moet zyn, wanneer alle deze Waarheden van een volkomen en onlochenbare zekerheid zyn; en zy zyn waarachtig en ontwyffelbaar. Gy zult de onfeilbaarheid der zaken, welke gy tans ontkent, op haren tyd, eens met de uiterste verfchrikking ondervinden. Uwe boosheid en verguizing zal, als een onweder des Almagtigen , op uwen kop uitstorten. Jefus , dien gy befpot, vervolgd, en gelasterd hebt, zal u, al een verteerend vuur verfchynen. Dan zult gy, in de wanhopendite vertwyffeling, uitroepen : o Bergen, valt op ons, en heuvelen,

be-

Sluiten