Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 48')

giftlgende Adders te vlieden; om een affchuwerï, voor derzelver fchrifcen en ftellingen , te gevoelen; en om hunne zielen niet met deze uitwerpfels der Helle te bevlekken?

Edoch, de algemeenc en droevige ondervinding doet ons nog al meer diergelyke voortbrengfels ontdekken. Men ziet, met opzigt tot de zeden een ontelbare menigte van werken der duisternis. Hier toe behoren 't ongebonden leven'.* en de heerfchends en verwoestende misdryven , inzonderheid van ontucht en onreinheid; ja zelfs gruwelen, welke de oorzaak van den ondergang van Sodom en Go* morra geweest zyn. Wy kunnen genoegzaam vast ftellen, dat deze b'efchouwd moeten worden,als het derde der gevolgen, van welke de vrygeestery en 't ongeloof de oorfprong zyn. Hier moeten wy de diepfte zugten lozen, over 't verval der zeden in onze dagen. Wat worden onze oogen niet al zonden gewaar; en wat al gruwelen moet dan het oog des Alwetenden niet ontdekken! De natuurlyke fchaamte, kuisheid, en eerbaarheid wordt by veele dier Verleiders met voeten getreden. Zy gaan hier in zo verre, dat zy dingen, welke een Christen zich fchamen zou te denken, en een eerlyk Heiden , die flegts door 't redenlicht geleid wierd, verlegen zou zyn uit te fpreken, aan de Waereld, maar inzonderheid aan de arme Jeugd ,■ in uitvoerige gefchriften voorstellen. Om de bekoring nog des te meer kragt te geven doen zy

die

Sluiten