Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ur )

eïi uitwei-kfcls, welke onvermydelyk voortfprinv ten uit het beginfel van ongeloof en vrygeestery* Maar wy zullen deze tans niet aanroeren. Geliefde Toehoorders ! die God vreest en gelooft, dat gy , voor een zalige eeuwigheid , bercemd Eyt, daar is 'er, onder die alle, nog één, waar by wy uwe aandagt alleen een weinig nader bepalen zullen. Wy menen , dat deze een van de fterkfte beweegredenen in zich behelst om u 't uiterfte affchuwen voor dat doodiyk vergif, en dezorgvuldigfte bewaring uwer zielen in te boezemen. Des Verzoeken wy u nadruk'yk te letten op het uiteinde der Verleiders, zo wel als op dat van hunne navolgers. — Onderzoekt dan uw zelve ernftig of gy zoudt wenichen, dat uwe zielen hunnen dood ftierven, en dat uw einde ware gelyk het hunne. Vertegenwoordigt u het Iterfbed van

een mensch, wien zyn geweten overtuigt, nieÉ alleen , dat hy gedurende zyn leven een overgegeeven zondaar is geweest $ die zich, door duizend overtredingen van de Godlyke Wet, den toorn in den dag des toorns Vergaderd heeft; maar inzonderheid , die weet , dat hy zich gedragen heeft als een vyand van waarheid , deugd , eri Godzaligheid, een befpotter en lasteraar van den Zone Gods, een verleider der onnozelheid, een leeraar en vooi tplanter der Godloosheid, js die in één woord , een zichtbare Duivel geweest is. Js 'er wel een verfchriklyker toneel D z uis

Sluiten