Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 52 )

►uit te denken, dan deze vertoning? ,,En kan da ,, angst en vertwyffeling wel minder zyn, by „ die geenen , die, met fnode verachting vat: den j, raad Gods aangaande hunne zaligheid , welke hun zo overvloedig gepredikt en eenmaal by 5, hun aangenomen was, deze Verleiders gevolgd „ zyn , en zich door hunne gefprekkén en ge,, fchriften hebben laten vervoeren om hunnen „ God en Heiland het verbond op te zeggen, en ,„ die onzalige werktuigen des Satans na te fpot-

j, ten en te lasteren (4)?" Gy, die u zelf

■ aan

(a) En kan de angst en vcrlwyfeling enz.~\ Oereenkomiliger onze geloofsleer kan men tle aangehaalde woorden, met behouding van derzelver heilzaam oogmerk, aldus lezen: „Maar hoe moeten dan, in zulke „ oogenblikken, die geene befchouwd worden , diede„ ze Vcrlei.lers nagevolgd zyn, met fnode verachting ,, van den raad Gods aangaande onze zaligheid, welke ,. hun zo overvloedig is gepredikt, en voormaals door „ hun wierd beleden? Zy , die zich, door vervoeren„ de gefprekkén en gefchriften, hebben laten ovei halen ,, om van het verbond met hunnen God en Heiland af te „ zien? Kan de angst en vertwyffeling der zulke, wel „ minder zyn, dan die hunner Voorgangers?"—De uitdrukkingen in den brief, van den raad Gods, welke eenmaal by hun aangenomen ivas, en het daar op volgende opzeggen van bet verbond, vertegenwoordigen ons te zeer het denkbeeld van een afval der heiligen , enz., dan dat wy 'er onze Kerkgenoten , tot hun nut, niet een audere lezing voor aan de hand zouden gs» ven. Ven.

Sluiten