Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( sO

dat men 't uitcrfle gevaar, 't welk Je Schipbreuk vergezeld , wilde ontkennen , om dat 'er voorvallen zyn , waar in eenige hun leven , a!s een buit, op de wrakken daar afgebragt hebben. Ach! dat dan niemand, die zyne ziele niet moedwillig in 't uiterfle verderf begeert te Horten. zich door zulke verdwaasde inbeeldingen gerust Helle. Immers js het de haogfle trap van boosheid zulk een vertrouwen te voeden , na dat men Jaren lang de zaak des Satans en der gezworenfle vyanden van Jefus aankleefde, en den Zoon des Allerhoog* Hen lasterde, wien de Vader zelf verhoogd, en een naam gegeven heeft, die boven allen naam is. '£r is geen grond om zich te verbeelden, dat God een welgevallen heeft aan de zul ken, die 't 'er op toeleggen, om den Verlosfer de Zielen , door zyn eigen bloed gekogt, te ontroven; zyne onderdanen tegen Hem op te ruijen; de dierbare heilswaarheden , door zyn Kru's lood bevestigd en door zyn Opflanding verzegeld, als oudwyffche fabelen en menschlyke uitvindingen , befpottelyk te maken; en die daar benevens wandelen naar hunne eigene begeerlykheden, en zonden op zonden hopen. Is het dan niet de diepfte blindheid zich te vlei. jen met de hoop, dat hetgemaklykis, nog genade te vinden in de Jaatfte oogenblikken van zulk een leven geheel verwaarloosd in den dienst des Sa-, tans en der zonde? De verkryging van de erve $er heiligen in't licht, of't deelagtig worden van

de

Sluiten