Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

de zaligheid heeft de Heere bereid voor de geenen, die Hem liefhebben; voor hun door wien de goede ftryd gestreden en 't geloof behouden is; en die hunnen loop voleindigd hebben in ware navolging van den Verlosfer en onder oprechte verlochening van het ongodlyk ydel roepen en van de vleeschlyke begeerlykheden. Geliefden! dat de God der waarheid, de getrouwe Aarstherder, die voor zyne Kudde, en derzelver eeuwig heil de onvergelykelykfte zorge draagt, die de opperste Leidsman der zielen is, u allen toch beware voor het heilloos zelfbedrog, waar door gy zulk een zorgloosheid voeden zoudt. Hy behoede ulieden om nimmermeer, door eenigerlei toestemming of welgevallen, deelgenoten te worden van de helfche euveldaden der lasteraars en verfmaders van de heilig (te waarheden. Ja Hy zelve verleene u zyne genade om uwe zielen, van die onreinheid der helle, onbevlekt te houden; en, in tegenstelling van dezelve, vooral in deze verderflyke en gevaarlyke tyden, uwe zaligheid te werken met vrezen en beven.—

Tot hier toe hebben wy ons bezig gehouden met de bekendmaking van het Verderf, 't welk in onze droevige tyden zo ver en diep is doorgedrongen. Wy hebben u de Bronnen en gevolgen daarvan aangewezen; en u gewaarfchouwd door de ontdekking der gevaren. Maar ons WagD 5 ters.

Sluiten