Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 61 )

o regtgeaartc Ouderen / die, kragtig overtuigd van de waardy der onfterflyke Zielen van uwe Kinderen , zelf tragt uw eigen zaligheid te bevorderen; cn niets meer verlangt, dan dat zy, in dewo. ningen des vredes , eeuwig by u mogen zyn. Echter is het tans ons oogmerk niet, om u een uit* gebreide beftiering te geven aangaande een Gode behaaglyke Opvoeding uwer Kinderen. Wy vertrouwen , dat zulk een gewigtige en heilige plicht u niet onbekend zal zyn. De bedoeling van onzen tegenwoordigen arbeid, ftrekt alleen om u op te wekken tot het in acht nemen van de tekenen der tyden, waar in wy leven; en u aan te fporen tot een verdubbelde zorgvuldigheid in 't waken over de Zielen uwer Kinderen , welke gy zo boog fchat, en die in het uitftekendftegevaar verkeren.

Het is dan , voor alle dingen, noodzakelyk, dat gy een zorgvuldig onderzoek doet naar de neiging, het gedrag, en de beroeping der zulke, aan wien gy de bezondere enderwyzing uwer Kinderen toevertrouwt. Gy vordert 'er niets mede, wanneer zyuweKinderen tot de hoogfte bekwaamheid brengen in de kennis der talen, in de lichhaamsöeffcningen, en in alle die wetenfehappen en wellevenheid, waar op de ydele waereld een hogen prys Helt; dochby dit alles het vergif des ongeloofs en der Godvergetenheid in hunnen boezem doen influipen. Het is voor uwe Kinderen geen gewin, den lof en de

goed-

Sluiten