Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(64 )

van Christelyke Ouders, om een evengelyke zorg5 te dragen voor de zielen hunner Kinderen; en derzelver befmetting cn vergiftiging, doorgevaarlyke Gezelfchappen, zo veel in hun is, met alle' zorgvuldigheid voor te komen.

Even deze zelfde zorgvuldigeid moet zich ook uitstrekken tot de Boeken en Gefchriften, welke uwe Kinderen lezen. Deze voorzorg kan niette oplettend gebruikt worden, in de tegenwoordige tyden, daar demeenigte van verleidende en verdervende Schriften zo groot is, en dagelyks toeneemt. Door 't misbruik des Vernufts, derDichtkonst, Muzyk , Druk-en Tekcnkonst, worden het vergif des ongeloofs, en de aanprikkelingen tot zonde, onder allerlei gedaante fmaaklyk gemaakt; en zy dringen, fchoon ongemerkt, echter niet te min kragtig en overvloedig, in de harten. Diergelyke ftukken zyn, voor onbevestigde cn onftandvastige menfchen nog veel gevaarlyker, clan een ydel, onbefcheiden en kwaadaartig gefprek. De Opfteller van een Gedicht of Werk , vooral wanneer 't zelve door een zindelyke uitgave eenig aanzien wordt bygezet, heeft, door 't goed gevoelen van zyn bekwaamheid , wetenfehap en geleerdheid, reeds een gunftig vooroordeel in zyn belang. Hier van daan komt het, dat zwakke geesten veel eer genegen zyn 't geen zy lezen, dan 'c geen zy hooren, voor waarheid te houden. Men moest , ten tyde onzer Voorouderen, wanneer

men

Sluiten