Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 69 )

van dewelke gy zeggen zult: ik heb geen lust in dezelve (*). Op deze uwe dagen is inzonderheid toepaslyk 't geen de Heilige Geest over 't algemeen van onzen geheelen leeftyd verzekert: •wat de mensch zaait , dat zal hy ook maaijen (**). Wat zoudt gy in den ouderdom, wat zoudt gy in de Eeuwigheid maaijen , wanneer gyden Vyand en zyne werktuigen toeliet, in uwe Zielen , hun vergiftig zaad te ftrooijen? Gy weet , uit het geen wy te v >ren gezegd hebben, hoe 't zelve bellaar; in verdervende Grondbeginfels , Godslasterlyke yoorftellingen , onbedagtzamé en fppttende uitdrukkingen , ongebonden cn fchandlyke denkbeelden , om daar door de kwade lusten en begeerlykheden , welke gy verpügt zyt te kruifigen cn te doden, aan te prikkelen, te voeden, en in volkomen beweging te brengen. Wat zou uw lot zyn wanneer gy den Satan een open hart aanbiedt, om 'er 't goede zaad des woords, door uwe Ouders en Leermeesters daar in geplant, uit weg te nemen, en 't zelve daar en tegen op te vullen met zaden van allerlei onkruid? Gelooft dan, datuwe vroege Jaren onfehatbaar zyn , cn niets zo onhcrftelbaar is , dan de verwaarlozing van de lente uwes levens. De elende , welke uit het misbruik daar van ontltaat, is onafmetelyk, Tans is het

u w

C) Pred. XII. r. C*) Cal. VI. 7.

E 3

Sluiten