Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

wyst u den eenigen veÜigen weg aan, langs welken gy ten leven kunt ingaan. Waakt over uwe Zielen, die voor zo veel gevaar bloot liggen. Grypt den fchild des geloofs, waar mede gy alle vurige pylen van den Bozen en zyne Werktuigen kunt afweren. Bewaart uwe harten, door een waaragtige cn vroegtydige vreze des levendigen Gods* Op deze wyze zult gy de vroege, maar ook daarom des te gevaarlyker, wonden voorkomen , welke hy, die een Menfchcnmoorder van den beginne is, u zoekt toe te brengen. Verlaat, by dit alles, u nochtans niet op uwe eigen kragten, niet op uwe wetenfehap, noch op de Merkte uwes ver. öands; maar fmeekt daaglyks om de verlichting en onderwyzing van den Geest, die u alleen in alle waarheid kan leiden ; voor de hinderlagen en brikken des vyands bewaren ; en op een effen pad brengen. Uw hart zy niet nydig over de Zondaren: maar zyt f' allen dage in de vreze des Heeren: want zekerlyk daar is een beloning:, en uwe verwagting zal niet afgefneden worden (*). Laat, 6 hartelykgeliefde Jeugd! de vraag van den Pfalmist tot God fteeds de uwe zyn: waarmede zullen een Jongeling of Jonge Dochter, hun pad zuiver houden? Israëls groote zanger zelf zal u antwoorden met deze woorden: als zy dat houden naar uw woord. Betuig en bid met hem: ik zoek u met myn geheele hart, laat my van uwe geboden niet af-

dwa-

(♦) Spreuk. XXIII. 17, 18.

ES

Sluiten